Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu wykonaj.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-080 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, numer REGON: 360319122.
 3. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: jeger@jeger.pl
  2. korespondencyjnie: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-080 Kobierzyce

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania, podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. na podstawie i stosownie do zgody udzielonej przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa,
 2. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres retencji

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów tj.:

 1. w przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej cofnięcia,
 2. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 3. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych, przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 4. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości, przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator może ujawniać dane osobowe podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi marketingowej, obsługi informatycznej, hostingu, obsługi prawnej. Dane mogą być również ujawniane naszym partnerom, czyli przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie dotyczy.

Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem przez Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
 8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań przez Administratora danych.

Czekaj

Czekaj