Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem elektronicznym https://wykonaj.pl, który prowadzony jest przez GLOBAL POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Rozwoju 3, 55-080 Biskupice Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000534583, NIP: 8961540693.
 2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
  • Operator – GLOBAL POINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Rozwoju 3, 55-080 Biskupice Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000534583, NIP: 8961540693;
  • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Operatora pod adresem elektronicznym https://wykonaj.pl;
  • Usługa – oferowane Użytkownikom przez Wykonawców czynności;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która złoży Zapytanie za pośrednictwem Serwisu;
  • Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zawarła z Operatorem umowę o współpracy;
  • Zapytanie – informacja umieszczana przez Użytkownika w Serwisie lub złożona telefonicznie, w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego realizacją Usługi;
  • Zlecenie – zapytanie Użytkownika o możliwość realizacji Usługi, na warunkach uzgodnionych z Operatorem.
 3. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej strony, to koszt połączenia internetowego, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
 4. Kontakt z Operatorem można uzyskać pod numerem telefonu 887 71 71 04 (opłata wg taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres: jeger@jeger.pl.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Operator za pośrednictwem niniejszego Serwisu udostępnia usługę Formularza Zapytania stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom Formularza Zapytania celem uzyskania informacji o ofercie i zakresie Usług świadczonych przez Wykonawców.
 2. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do witryny internetowej https://wykonaj.pl, nie jest uzależniony od spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania, za wyjątkiem przypadku, w którym Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Operatorem poprzez wypełnienie Formularza Zapytania. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest:
  • posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa np.: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z zasobów niniejszego Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Operator zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet (wirusy, robaki czy konie trojańskie). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń, Użytkownik powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną zaporę systemową.
 5. W celu zaoferowania przez witrynę internetową https://wykonaj.pl jak największego zakresu funkcjonalności, Operator wykorzystuje automatyczne mechanizmy, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania Użytkownika ze strony https://wykonaj.pl, a w szczególności pliki cookies. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie https://wykonaj.pl. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 6. Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną na adres: jeger@jeger.pl lub pisemnie na adres: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-080 Kobierzyce. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika umożliwiające rozpatrzenie reklamacji przez Operatora takie jak, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a także okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

§ 3. Złożenie Zapytania o Usługi

 1. Usługa Formularz Zapytania dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i umożliwia kontakt z Operatorem w celu złożenia Zapytania o Usługi oferowane przez Wykonawców. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać przedmiot usługi, imię i numer telefonu oraz kliknąć na przycisk „Wyślij zapytanie”. Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług oferowanych przez Wykonawców oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania. Usługa Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Operatora oraz udzieleniu zgód, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zapytania wypełnianym w witrynie internetowej https://wykonaj.pl, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Operatora, może złożyć oświadczenie o:
  1. Zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu;
  2. Wyrażeniu zgody na kontakt telefonicznych przedstawiciela handlowego Operatora w celu przekazania informacji o danym produkcie i/lub usłudze;
  3. Zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 3. Podanie danych wskazanych w ust. 1 oraz złożenie oświadczeń wskazanych w ust. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zapytania.
 4. Operator zobowiązuje się do poszukiwania Wykonawców oferujących Usługi stanowiące przedmiot Zapytania Użytkownika. W odpowiedzi na złożone Zapytanie Operator kontaktuje się z Użytkownikiem, w celu ustalenia co najmniej następujących informacji:
  1. przedmiot i zakres Usługi;
  2. miejsce realizacji Usługi;
  3. datę końcową realizacji Usługi;
  4. wynagrodzenie brutto za realizację Usługi liczone od 1 m² powierzchni wykonania przedmiotu Usługi odpowiednio (kwota x zł /1m²);
  5. inne zalecenia dotyczące realizacji Usługi.
 5. Złożenie zapytania nie stanowi zobowiązania Operatora, ani zobowiązania Użytkownika do zawarcia umowy na realizację Usługi – stanowi jedynie zaproszenie do przedstawienia oferty przez Wykonawcę.
 6. Ustalone zgodnie z ust. 1 warunki Operator przedstawia Wykonawcom. Operator, niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy oferty realizacji przedmiotu Zapytania, udostępnia Wykonawcy dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem składającym Zapytanie, w celu ustalenia szczegółowego terminu i miejsca rozpoczęcia realizacji Usług stanowiących przedmiot Zlecenia. Następnie Użytkownik i Wykonawca ustalają między sobą dalszą formę kontaktu i termin zawarcia umowy oraz innych postanowień w zależności od ich woli. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.
 7. Użytkownik zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz do terminowego uregulowania wynagrodzenia za realizację Usługi.
 8. W przypadku wystąpienia do Wykonawcy przez Użytkownika z żądaniem zmiany warunków realizacji lub zakresu Zlecenia, Wykonawca może odmówić jego realizacji lub przyjąć Zlecenie na nowych warunkach.
 9. Po upływie terminu realizacji Usługi określonego w Zleceniu lub poinformowania przez Wykonawcę Zlecenia o jego wykonaniu, Operator może skontaktować się z Użytkownikiem lub Wykonawcą w celu omówienia oceny i warunków realizacji Zlecenia, zakresu wykonanych Usług, jakości i terminowości ich wykonania, sposobu zapłaty i wysokości uiszczonego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 4. Odpowiedzialność Operatora i Wykonawcy

 1. Operator zapewnia, iż Wykonawca przed rozpoczęciem realizowania Zleceń ukończy szkolenie organizowane przez Operatora, dotyczące produktów oferowanych przez Operatora, a także zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej, realizowania Usług z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację, zgodnie z warunkami określonymi w Zleceniu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy i Zlecenia, w tym szczególności spełnienie ewentualnych roszczeń Użytkownika wynikłych z tytułu nienależytego wykonania lub z tytułu rękojmi za wady fizyczne ponosi Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązań związanych z treścią Zapytania lub Zlecenia jak również za następstwa działań podjętych przez Wykonawcę, Użytkownika oraz osoby trzecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu i Zleceniu oraz zdolność Wykonawcy i Użytkownika do realizacji Usług.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania przedmiotem Zapytania, jak również za niezawarcie umowy przez Użytkownika mimo wystąpienia z ofertą przez Wykonawcę. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Wykonawcami i nie gwarantuje, że mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534583, adres: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-080 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, numer REGON: 360319122, telefon: 887 71 71 04, adres email: jeger@jeger.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Poprzez złożenie Zapytania Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, w celach związanych z realizacją Zapytania, w tym także na udostępnianie przekazanych danych osobowych Wykonawcom.
 4. Dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zapytania, w sposób zgodny z prawem na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: Wykonawcom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji Zapytania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw, należy kontaktować się z Administratorem. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka prywatności.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Operatora. Wszystkie fotografie jak i pozostałe materiały opublikowane w witrynie internetowej https://wykonaj.pl stanowią własność Operatora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Serwisu w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Pobranie regulaminu w formacie pdf wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com/pl/reader).
 3. Niniejszy regulamin może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej https://wykonaj.pl. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu, wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie https://wykonaj.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 roku.
Czekaj

Czekaj